Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov a tovaru v elektronickom obchode na internetovej stránke www.biznis-skola.sk

1.Vymedzenie pojmov

1.1 Prevádzkovateľom internetovej stránky, predávajúcim a dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na stránke www.biznis-skola.sk je Ballux spol. s.r.o., so sídlom J.M.Hurbana 1924/16A, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika,  IČO: 46065385, DIČ: 2023203149, IČ DPH SK2023203149. Zodpovedná osoba a kontakt: Mgr. Oľga Koklesová, tel: 0918 660 200, email: ok@biznis-skola.sk 

1.2 Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára na www.biznis-skola.sk vytvoril objednávku.

1.3 Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho ďalšieho predaja iným osobám.

1.4 Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránke www.biznis-skola.sk, ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára.

1.5 Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej stránky www.biznis-skola.sk, e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií (skype, google). Vyhlasujem, že dáta slúžia len pre účely identifikácie vo firme Ballux spol. s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité.

1.6 Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodnými podmienkami sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.), Zákonom o elektronickom obchode (č. 22/2004) a zákonom o ochrane spotrebiteľa ( č. 102/2014 a č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

1.7 Produkty a služby predávané prostredníctvom stránky www.biznis-skola.sk  sú informačnými produktami. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Autorka nenesie zodpovednosť za úspechy, či neúspechy plynúce z použitia informácií.

2. Cena

2.1 Všetky uvádzané ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky. Predávajúci je platcom DPH.

3. Objednávka

3.1 Objednávka vzniká odoslaním kompletne vyplneného objednávkového formulára kupujúcim.

3.2 Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov.

3.3 Kupujúcemu je po vytvorení objednávky automaticky zaslaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky. Následne predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení tovaru.

4. Platobné podmienky

Za produkty predávané prostredníctvom stránky www.biznis-skola.sk je možné platiť nasledovnými spôsobmi.

a) internetovým bankovníctvom (internet bankingom), prevodom z účtu kupujúceho na účet predávajúceho.

5. Dodacie podmienky

5.1 Akonáhle je objednávka zaplatená a peniaze pripísané na účet predávajúceho, elektronickou formou, pomocou e-mailu je produkt zaslaný kupujúcemu.

5.2 Kupujúci je povinný skontrolovať si svoju e-mailovú schránku, aj všetky jej podpriečinky (propagácie, hromadné, spam,...) Ak sa e-mail od predávajúceho objaví mimo hlavného priečinka e-mailovej schránky kupujúceho, pretiahne si ho do hlavného priečinka a mailovú adresu ok@biznis-skola.sk si pridá do svojho adresára. Takto si zabezpečí správne doručovanie elektronickej pošty od predávajúceho. Ak ani po niekoľkonásobnom hľadaní kupujúci nenájde e-mail s dodaným produktom, požiada o vyriešenie problému na ok@biznis-skola.sk

6. Prevod vlastníckeho práva

6.1 Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

7. Garancia

7.1 Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že kupujúci zistí, že tento produkt nie je pre neho vhodný, bude mu vrátená plná cena, za ktorú produkt kúpil.

7.2 O vrátenie peňazí kupujúci požiada písomnou formou e-mailom na adresu ok@biznis-skola.sk, telefonicky alebo poštou na adresu spoločnosti Ballux spol. s.r.o., ideálne zaslaním formulára na Odstúpenie od zmluvy. Predávajúci vyplatí kupujúcemu plnú sumu bankovým prevodom do 7 pracovných dní od prijatia žiadosti o vrátenie peňazí.

8. Reklamačný poriadok

Reklamácie sú vybavované elektronicky na ok@biznis-skola.sk, telefonicky v pracovných dňoch na telefónnom čísle +421 918 660 200, alebo poštou na adrese J.M.Hurbana 1924/16A, 969 01 Banská Štiavnica. 

Alternatívne riešenie sporov:

a) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na ok@biznis-skola.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

9.2 Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly.

9.3 Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa. Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.

9.4 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.

9.5 Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii na webstránke na marketingové účely, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú emailovú adresu. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v spodnej časti zasielaných e-mailov. Poskytnuté osobné údaje sa potom už nebudú používať na marketingové účely.

10. Zodpovednosť za obsah webu

Webová stránka www.biznis-skola.sk môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

11. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky a porozumel im.

Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 4. februára 2018.